علیرضا روح‌اللهی،عضو شایسته گروه مرآه الجنه،موفق به کسب رتبه اول مرحله شهرستانی مسابقات اوقاف و امور خیریه در رشته اذان شد.

این مسابقات که در مسجد مقدس‌محدثین شهرستان بابل انجام گرفت.علیرضا روح‌اللهی عضو شایسته گرو مرآه الجنه موفق به کسب رتبه اول شد.

کسب این موفقیت ارزشمند و راه‌یابی به مرحله استانی را به علیرضا روح‌اللهی عزیز و خانواده گرامی اش تبریک گفته و برای او در همه مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.