بعد از مشخص شدن اسامی گروه های راه یافته به مرحله کشوری مسابقات اوقاف،بعدازظهر روز گذشته گروه های مرآة الجنه ،آیات الرحمان ،طاها، فاطر ، اعراف و یاسین آثار همخوانی خود را در امامزاده عباس ساری ارائه کردند.