این تلاوت که برای نخستین بار از کانال یک مصر چند روز پیش پخش شد، در کانال تلگرام الحنجرة الباکیة منتشر شده است.

 دریافت